ระบบตรวจสอบ USER ในระบบ DATA CENTER สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
ฐานข้อมูลจากระบบ Data Center update ล่าสุดวันที่ : 18 มิ.ย. 2561 เวลา 07:25 น.
(update รอบปกติ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์)

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) :     
 
*** เรียน ท่านที่ส่งคำร้องเข้าระบบแล้ว โปรดรอการอนุมัติดำเนินการจากเจ้าหน้าที่ก่อนครับ...
*** กรุณาอย่าส่งซ้ำ เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้ามา ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาในการพิจารณามากขึ้น
*** ขอบคุณมากครับ...

*** จากนโยบายของรัฐบาลฯ ที่ต้องการให้ระบบราชการลดการใช้สำเนาเอกสารที่เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
รวมถึงเป็นภาระในการจัดเก็บของราชการ จึงขอ "ยกเลิกการแนบสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ"
ในเอกสารแบบฟอร์มขอ username/password ทั้งนี้ท่านต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนในหนังสือ/แบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้อง
และมีผู้บริหารหน่วยงานลงนาม พร้อมออกเลขที่หนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบัญฯ //ขอบคุณครับ

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน ทุกท่าน
เนื่องจากมีผู้ส่งคำร้องขอ user / ขอเพิ่มสิทธิ / ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็นจำนวนมาก
ดังนั้น ผมจึงขออนุญาตดำเนินการให้..ตามคำร้องที่ส่งมาดังกล่าวก่อน...
ขออภัยที่ไม่สะดวกรับโทรศัพท์ และไม่สามารถตอบ mail ได้เนื่องจากมีผู้ส่งเอกสารเข้ามาทาง mail จำนวนมากเช่นกัน...
ทั้งนี้..หากท่านมีคำถาม/สงสัยเกี่ยวกับการขอ user กรุณาติดต่อทางช่องทาง Line Group ด้านล่างนี้


และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย // ขอบคุณครับ
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| เรียน ผู้ขอ user รายใหม่ หรือ ท่านที่แจ้งเปลี่ยนหน่วยงาน
| สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ จำเป็นต้องพิจารณาเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม
| ท่านต้องจัดทำหนังสือราชการ ออกเลขที่หนังสือให้เรียบร้อยตามระเบียบ/ระบบเอกสาร/หนังสือราชการ
| มายัง สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
|
| ท่านที่ส่งเอกสารไม่ถูกต้องตามที่กล่าวมาข้างต้น สปสช.ไม่สามารถดำเนินการได้ ยกตัวอย่าง เช่น
|      - ส่งเอกสารโดยกรอกแบบฟอร์มที่ยังไม่ได้ออกเลขหนังสือ หรือไม่ได้ลงลายเซนต์โดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหาร
|      - ส่งมาเฉพาะสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน
|
| หมายเหตุ :
|      - เพื่อความรวดเร็ว นอกจากส่งเอกสารแล้วท่านจะต้องกรอกข้อมูลในหน้าเว็ปนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย...
|
| ขอบคุณครับ...
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** คำร้องขอ User ใหม่ หรือ ย้ายหน่วยงาน ที่ส่งมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร/หลักฐาน เพิ่มเติม...
สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ จะดำเนินการออก user ให้ท่าน เมื่อได้รับเอกสาร แล้วเท่านั้น

แบบฟอร์มขอ user ลงลายเซนต์หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหาร สามารถดาวโหลดได้ที่
>>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/dcuser_form.doc
*** คำร้องขอ user ใหม่ ที่ไม่ได้ส่งเอกสารยืนยัน ภายใน 30 วัน ถือว่าท่านไม่ต้องการขอ user นั้นแล้ว
ดังนั้น ขออนุญาต ยกเลิกคำร้องดังกล่าวออกจากระบบ หากท่านยังคงยืนยันขอ user อยู่ กรุณา แจ้งส่งคำร้องเข้ามาใหม่
เลขที่
คำร้อง
วันที่-เวลา
ชนิดคำร้อง
หน่วยบริการ
ชื่อ
ส่งคำร้องมาแล้ว
(วัน)
6454
2018-05-21
User ใหม่
06558 - รพ.สต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 03 ตำบลบ้านตุ่น
กัลยา เxxx
32
6468
2018-05-21
User ใหม่
14322 - รพ.สต.บ้านหอรบ ตำบลเวียงมอก หมู่ที่ 09 ตำบลเวียงมอก
สุภาภรณ์ นxxx
32
6475
2018-05-21
User ใหม่
14003 - รพ.สต.บ้านวังหิน หมู่ที่ 06 ตำบลเถินบุรี
สุเปรมจิตต์ พxxx
32
6491
2018-05-21
ย้ายหน่วยงาน
06646 - รพ.สต.รอบเวียง หมู่ที่ 05 ตำบลรอบเวียง
โสรัจจะ บxxx
32
6499
2018-05-21
ย้ายหน่วยงาน
06678 - รพ.สต.บ้านทุ่งอ่าง หมู่ที่ 06 ตำบลสถาน
โตมร ศxxx
32
6531
2018-05-21
User ใหม่
06345 - รพ.สต.บ้านห้วยฮุง หมู่ที่ 02 ตำบลห้วยม้า
เพ็ญพธู เxxx
32
6545
2018-05-22
ย้ายหน่วยงาน
06709 - รพ.สต.ดอยงาม หมู่ที่ 04 ตำบลดอยงาม
แสงเพ็ญ กxxx
31
6553
2018-05-22
User ใหม่
N1425 - เทศบาลตำบลยุหว่า(ยกฐานะจากอบต.ยุหว่า)
กมลชนก เxxx
31
6561
2018-05-22
User ใหม่
06209 - รพ.สต.บ้านนาบ้านไร่ หมู่ที่ 05 ตำบลแม่ถอด
นิตยา วxxx
31
6580
2018-05-22
User ใหม่
06200 - รพ.สต.บ้านแม่มอกกลาง หมู่ที่ 02 ตำบลแม่มอก
กรรณิกา กxxx
31
6583
2018-05-22
ย้ายหน่วยงาน
06783 - รพ.สต.ไม้ยา หมู่ที่ 02 ตำบลไม้ยา
นางทัศนีย์ เxxx
31
6584
2018-05-22
ย้ายหน่วยงาน
06783 - รพ.สต.ไม้ยา หมู่ที่ 02 ตำบลไม้ยา
นางทัศนีย์ เxxx
31
6591
2018-05-22
User ใหม่
06207 - รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวง ตำบลนาโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลนาโป่ง
วรรณชัย คxxx
31
6592
2018-05-22
User ใหม่
06357 - รพ.สต.ช่อแฮ หมู่ที่ 01 ตำบลช่อแฮ
เขมิกา ปxxx
31
6593
2018-05-22
ย้ายหน่วยงาน
06097 - รพ.สต.ตะเคียนปม หมู่ที่ 02 ตำบลตะเคียนปม
จินตนา เxxx
31
6610
2018-05-23
User ใหม่
11643 - รพ.ดอยหล่อ
กัลยกร กxxx
30
6643
2018-05-23
User ใหม่
10482 - รพ.สต.บ้านป่ายาง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ฟ้าหลวง
ณัฐญา วxxx
30
6650
2018-05-23
User ใหม่
06335 - รพ.สต.ตำบลนาจักร หมู่ที่ 04 ตำบลนาจักร
เรณู รxxx
30
6662
2018-05-23
ย้ายหน่วยงาน
06073 - รพ.สต.บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 04 ตำบลทาแม่ลอบ
กรกมล อxxx
30
6664
2018-05-23
ย้ายหน่วยงาน
06073 - รพ.สต.บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 04 ตำบลทาแม่ลอบ
กรกมล อxxx
30
6667
2018-05-24
User ใหม่
06072 - รพ.สต.บ้านปงแม่ลอบ หมู่ที่ 01 ตำบลทาขุมเงิน
จิราพร วxxx
29
6680
2018-05-24
ย้ายหน่วยงาน
06590 - รพ.สต.ร่มเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลร่มเย็น
จิราวรรณ สxxx
29
6685
2018-05-24
ย้ายหน่วยงาน
06590 - รพ.สต.ร่มเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลร่มเย็น
จิราวรรณ สxxx
29
6689
2018-05-24
User ใหม่
06157 - รพ.สต.บ้านดอนธรรม หมู่ที่ 03 ตำบลใหม่พัฒนา
กัญญาภัทร สxxx
29
6712
2018-05-24
User ใหม่
06805 - รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 06 ตำบลแม่ฟ้าหลวง
อัมรินทร์ ชxxx
29
6728
2018-05-24
User ใหม่
06241 - รพ.สต.บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 07 ตำบลเวียงตาล
พิมพ์ใจ วxxx
29
6740
2018-05-25
User ใหม่
05977 - รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 07 ตำบลป่าไผ่
สุรีย์ คxxx
28
6744
2018-05-25
User ใหม่
05962 - รพ.สต.บ้านต้นเปา หมู่ที่ 01 ตำบลต้นเปา
มนส ตxxx
28
6745
2018-05-25
ย้ายหน่วยงาน
05972 - รพ.สต.บ้านหนองมะจับ หมู่ที่ 01 ตำบลแม่แฝก
อัญชลี บxxx
28
6758
2018-05-25
User ใหม่
N1161 - เทศบาลตำบลเวียง
ศิลป์ศุภา ฟxxx
28
6761
2018-05-25
User ใหม่
N3218 - อบต.บ้านมาง
วุฒิพง์ สxxx
28
6763
2018-05-25
ย้ายหน่วยงาน
05931 - รพ.สต.บ้านป่าแขม หมู่ที่ 04 ตำบลแม่แวน
โกสินทร์ เxxx
28
6766
2018-05-25
User ใหม่
N3747 - อบต.เหมืองหม้อ
ศุภนิดา เxxx
28
6779
2018-05-25
User ใหม่
06071 - รพ.สต.ทาขุมเงิน หมู่ที่ 02 ตำบลทาขุมเงิน
อรพินธุ์ ใxxx
28
6815
2018-05-25
User ใหม่
N8723 - เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้
มัตติกา คxxx
28
6830
2018-05-25
ย้ายหน่วยงาน
06639 - รพ.สต.บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 05 ตำบลป่าสัก
ศุจินันท์ สxxx
28
6835
2018-05-26
User ใหม่
06520 - รพ.สต.อ่ายนาไลย หมู่ที่ 05 ตำบลอ่ายนาไลย
จงรักษ์ ใxxx
27
6837
2018-05-26
User ใหม่
06227 - รพ.สต.บ้านสามขา หมู่ที่ 06 ตำบลหัวเสือ
สุจิตรา เxxx
27
6859
2018-05-28
User ใหม่
11200 - รพ.แม่ฟ้าหลวง
เพ็ญนภา โxxx
25
6860
2018-05-28
User ใหม่
10474 - รพ.สต.บ้านห้วยมุ หมู่ที่ 05 ตำบลแม่สลองใน
พัสวี นxxx
25
6862
2018-05-28
ย้ายหน่วยงาน
06069 - รพ.สต.ทากาศ หมู่ที่ 06 ตำบลทากาศ
พัทธ์ธีรา ยxxx
25
6870
2018-05-28
ย้ายหน่วยงาน
05931 - รพ.สต.บ้านป่าแขม หมู่ที่ 04 ตำบลแม่แวน
โกสินทร์ เxxx
25
6872
2018-05-28
ย้ายหน่วยงาน
06212 - รพ.สต.บ้านพะดอกเข็ม ตำบลแม่พริก หมู่ที่ 07 ตำบลแม่พริก
ณรงค์ชัย จxxx
25
6898
2018-05-28
ย้ายหน่วยงาน
10509 - รพ.สต.บ้านแม่ริดป่าแก่ หมู่ที่ 02 ตำบลแม่เหาะ
อโนทัย บxxx
25
6902
2018-05-28
ย้ายหน่วยงาน
05930 - รพ.สต.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 06 ตำบลเขื่อนผาก
เยาวลักษณ์ วxxx
25
6907
2018-05-28
User ใหม่
06211 - รพ.สต.บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 03 ตำบลแม่พริก
มยุรา อxxx
25
6909
2018-05-28
ย้ายหน่วยงาน
10352 - รพ.สต.บ้านไม้สลี หมู่ที่ 05 ตำบลตะเคียนปม
อำพร สxxx
25
6910
2018-05-28
ย้ายหน่วยงาน
06097 - รพ.สต.ตะเคียนปม หมู่ที่ 02 ตำบลตะเคียนปม
จินตนา เxxx
25
6911
2018-05-28
User ใหม่
06083 - รพ.สต.บ้านปวงคำ หมู่ที่ 09 ตำบลลี้
กาญจนา แxxx
25
6912
2018-05-28
User ใหม่
06097 - รพ.สต.ตะเคียนปม หมู่ที่ 02 ตำบลตะเคียนปม
อรุณี แxxx
25
6915
2018-05-28
User ใหม่
N7934 - เทศบาลตำบลสูงเม่น
สุชาดา เxxx
25
6919
2018-05-28
User ใหม่
14357 - รพ.สต.บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 06 ตำบลต้นธง
กรวรรณ สxxx
25
6932
2018-05-28
User ใหม่
06065 - รพ.สต.หนองหนาม หมู่ที่ 08 ตำบลหนองหนาม
สุภาพ ลxxx
25
6953
2018-05-30
ย้ายหน่วยงาน
06646 - รพ.สต.รอบเวียง หมู่ที่ 05 ตำบลรอบเวียง
นรงค์ อxxx
23
6954
2018-05-30
ย้ายหน่วยงาน
11203 - รพ.ขุนยวม
สุมาลี คxxx
23
6959
2018-05-30
User ใหม่
06236 - รพ.สต.บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 02 ตำบลเมืองยาว
ขวัญใจ ใxxx
23
6966
2018-05-30
User ใหม่
06072 - รพ.สต.บ้านปงแม่ลอบ หมู่ที่ 01 ตำบลทาขุมเงิน
จิราพร วxxx
23
6973
2018-05-30
User ใหม่
N7234 - เทศบาลตำบลม่วงน้อย
ชญาน์นันท์ พxxx
23
6979
2018-05-30
User ใหม่
06218 - รพ.สต.บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 04 ตำบลนาครัว
รุ่งทิวา สxxx
23
6980
2018-05-30
User ใหม่
N1362 - อบต.สันป่ายาง
วิชุดา อxxx
23
6982
2018-05-30
User ใหม่
06822 - รพ.สต.บ้านดอย หมู่ที่ 03 ตำบลโชคชัย
จุฑารัตน์ ไxxx
23
6983
2018-05-30
ย้ายหน่วยงาน
06023 - รพ.สต.บ้านป่าสา หมู่ที่ 02 ตำบลสันทราย
สมเพ็ชร วxxx
23
6984
2018-05-30
User ใหม่
06227 - รพ.สต.บ้านสามขา หมู่ที่ 06 ตำบลหัวเสือ
ธันยชนก ชxxx
23
6988
2018-05-30
User ใหม่
N7234 - เทศบาลตำบลม่วงน้อย
ชญาน์นันท์ พxxx
23
7015
2018-05-30
ย้ายหน่วยงาน
05811 - รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด หมู่ที่ 02 ตำบลช้างเผือก
จิตรลดา ใxxx
23
7019
2018-05-30
User ใหม่
N3746 - อบต.ห้วยม้า
สุกรี ดxxx
23
7020
2018-05-30
User ใหม่
06346 - รพ.สต.ห้วยม้า หมู่ที่ 05 ตำบลห้วยม้า
สุกรี ดxxx
23
7022
2018-05-30
User ใหม่
N7234 - เทศบาลตำบลม่วงน้อย
ชญาน์นันท์ พxxx
23
7048
2018-05-31
User ใหม่
N1427 - เทศบาลตำบลขัวมุง
กรภัทร อxxx
22
7056
2018-05-31
ย้ายหน่วยงาน
06212 - รพ.สต.บ้านพะดอกเข็ม ตำบลแม่พริก หมู่ที่ 07 ตำบลแม่พริก
ศรีสุดา บxxx
22
7058
2018-05-31
ย้ายหน่วยงาน
06456 - รพ.สต.บ้านดอนน้ำครก หมู่ที่ 02 ตำบลกองควาย
ปรารถนา เxxx
22
7061
2018-05-31
User ใหม่
06060 - รพ.สต.เวียงยอง หมู่ที่ 03 ตำบลเวียงยอง
เพ็ญศรี บxxx
22
7064
2018-05-31
User ใหม่
06182 - รพ.สต.บ้านไผ่งาม ตำบลเมืองมาย หมู่ที่ 04 ตำบลเมืองมาย
ศิรินภา วxxx
22
7065
2018-05-31
ย้ายหน่วยงาน
J1169 - กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทต.เวียง
ชนัญญา ทxxx
22
7077
2018-05-31
User ใหม่
N3233 - เทศบาลตำบลปง
อารีรัตน์ เxxx
22
7081
2018-06-01
User ใหม่
23983 - รพ.สต.บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 11 ตำบลสถาน
ปวงพยอม วxxx
21
7086
2018-06-01
ย้ายหน่วยงาน
06212 - รพ.สต.บ้านพะดอกเข็ม ตำบลแม่พริก หมู่ที่ 07 ตำบลแม่พริก
ณรงค์ชัย จxxx
21
7093
2018-06-01
ย้ายหน่วยงาน
10420 - รพ.สต.บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 01 ตำบลขุนควร
ชนนพร คxxx
21
7098
2018-06-01
User ใหม่
06407 - รพ.สต.ไทรย้อย หมู่ที่ 03 ตำบลไทรย้อย
ธิดารัตน์ หxxx
21
7099
2018-06-01
User ใหม่
06405 - รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ที่ 08 ตำบลแม่จั๊วะ
ภาวินี อxxx
21
7111
2018-06-01
User ใหม่
11141 - รพ.บ้านโฮ่ง
จันขุลี อxxx
21
7112
2018-06-01
User ใหม่
11141 - รพ.บ้านโฮ่ง
วินิทร พxxx
21
7113
2018-06-01
ย้ายหน่วยงาน
06840 - รพ.สต.แม่สุริน หมู่ที่ 03 ตำบลขุนยวม
เขมนันท์ นxxx
21
7114
2018-06-01
ย้ายหน่วยงาน
11203 - รพ.ขุนยวม
สุมาลี คxxx
21
7119
2018-06-01
User ใหม่
06843 - รพ.สต.แม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 06 ตำบลเมืองปอน
ปรียานันท์ โxxx
21
7128
2018-06-04
User ใหม่
N8751 - เทศบาลตำบลเหมืองจี้
ภาสินี เxxx
18
7132
2018-06-04
User ใหม่
N7216 - เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
ละอองดาว แxxx
18
7133
2018-06-04
User ใหม่
N1456 - เทศบาลตำบลบ่อหลวง
ศรินญาภรณ์ ใxxx
18
7139
2018-06-05
User ใหม่
N7216 - เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
ชลธิชา ดxxx
17
7161
2018-06-06
ย้ายหน่วยงาน
06869 - รพ.สต.แม่ลาหลวง หมู่ที่ 01 ตำบลแม่ลาหลวง
สุริยันต์ ไxxx
16
7162
2018-06-06
ย้ายหน่วยงาน
06388 - รพ.สต.บ้านแม่ปานใน หมู่ที่ 03 ตำบลแม่ปาน
ชยุต คxxx
16
7163
2018-06-06
ย้ายหน่วยงาน
06388 - รพ.สต.บ้านแม่ปานใน หมู่ที่ 03 ตำบลแม่ปาน
ชยุต คxxx
16
7164
2018-06-06
ย้ายหน่วยงาน
06388 - รพ.สต.บ้านแม่ปานใน หมู่ที่ 03 ตำบลแม่ปาน
ชยุต คxxx
16
7169
2018-06-06
User ใหม่
N7159 - เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ทวี มxxx
16
7170
2018-06-06
User ใหม่
N7159 - เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
พีรดา วxxx
16
7205
2018-06-07
User ใหม่
N7937 - เทศบาลตำบลเด่นชัย
อัจฉรา วxxx
15
7209
2018-06-07
User ใหม่
11119 - รพ.จอมทอง
คนึงนิจ พxxx
15
7217
2018-06-07
ย้ายหน่วยงาน
05972 - รพ.สต.บ้านหนองมะจับ หมู่ที่ 01 ตำบลแม่แฝก
อัญชลี บxxx
15
7218
2018-06-07
ย้ายหน่วยงาน
05972 - รพ.สต.บ้านหนองมะจับ หมู่ที่ 01 ตำบลแม่แฝก
อัญชลี บxxx
15
7219
2018-06-07
ย้ายหน่วยงาน
05972 - รพ.สต.บ้านหนองมะจับ หมู่ที่ 01 ตำบลแม่แฝก
อัญชลี บxxx
15
7220
2018-06-07
ย้ายหน่วยงาน
05972 - รพ.สต.บ้านหนองมะจับ หมู่ที่ 01 ตำบลแม่แฝก
อัญชลี บxxx
15
7221
2018-06-07
ย้ายหน่วยงาน
05972 - รพ.สต.บ้านหนองมะจับ หมู่ที่ 01 ตำบลแม่แฝก
อัญชลี บxxx
15
7222
2018-06-07
ย้ายหน่วยงาน
05972 - รพ.สต.บ้านหนองมะจับ หมู่ที่ 01 ตำบลแม่แฝก
อัญชลี บxxx
15
7226
2018-06-07
ย้ายหน่วยงาน
N1169 - เทศบาลตำบลเวียง
ชนัญญา ทxxx
15
7228
2018-06-07
User ใหม่
06158 - รพ.สต.บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 03 ตำบลเสริมขวา
นงพะงา เxxx
15
7229
2018-06-08
User ใหม่
06658 - รพ.สต.ห้วยสัก หมู่ที่ 05 ตำบลห้วยสัก
วิลาวัณย์ เxxx
14
7241
2018-06-11
User ใหม่
11454 - รพร.เชียงของ
อดิภา เxxx
11
7251
2018-06-12
User ใหม่
10714 - รพ.ลำพูน
สุธาสิณี ศxxx
10
7257
2018-06-12
User ใหม่
06631 - รพ.สต.แม่สุก หมู่ที่ 08 ตำบลแม่สุก
จิราภรณ์ มxxx
10
7259
2018-06-13
User ใหม่
06093 - รพ.สต.บ้านปาง หมู่ที่ 01 ตำบลศรีวิชัย
วิภาดา มxxx
9
7274
2018-06-13
User ใหม่
05924 - รพ.สต.บ้านป่าไหน่ หมู่ที่ 01 ตำบลป่าไหน่
ชัยรัตน์ ใxxx
9
7277
2018-06-13
User ใหม่
06211 - รพ.สต.บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 03 ตำบลแม่พริก
มยุรา อxxx
9
7284
2018-06-14
User ใหม่
N7454 - เทศบาลตำบลห้างฉัตร
วัลลภ เxxx
8
7286
2018-06-14
User ใหม่
06589 - รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ หมู่ที่ 03 ตำบลร่มเย็น
อนุสรณ์ คxxx
8
7291
2018-06-14
ย้ายหน่วยงาน
N1169 - เทศบาลตำบลเวียง
ชนัญญา ทxxx
8
7301
2018-06-14
ย้ายหน่วยงาน
11203 - รพ.ขุนยวม
สุมาลี คxxx
8
7303
2018-06-14
ย้ายหน่วยงาน
11203 - รพ.ขุนยวม
สุมาลี คxxx
8
7304
2018-06-15
User ใหม่
11203 - รพ.ขุนยวม
แสงเพ็ญ อxxx
7
7305
2018-06-15
User ใหม่
11136 - รพ.เวียงแหง
พัชรินทร์ พxxx
7
7309
2018-06-15
ย้ายหน่วยงาน
06083 - รพ.สต.บ้านปวงคำ หมู่ที่ 09 ตำบลลี้
สมพร จxxx
7
7313
2018-06-15
User ใหม่
06833 - รพ.สต.นาป่าแปก หมู่ที่ 04 ตำบลหมอกจำแป่
เครือฟ้า เxxx
7
7317
2018-06-15
User ใหม่
11203 - รพ.ขุนยวม
อัมพิกา มxxx
7
7324
2018-06-15
User ใหม่
06401 - รพ.สต.สบสาย หมู่ที่ 01 ตำบลสบสาย
ศรีชนะ กxxx
7
7328
2018-06-15
ย้ายหน่วยงาน
05837 - รพ.สต.บ้านห้วยบง หมู่ที่ 04 ตำบลบ้านจันทร์
นิตยา มxxx
7
7333
2018-06-15
User ใหม่
11136 - รพ.เวียงแหง
พัชรินทร์ พxxx
7
7335
2018-06-15
User ใหม่
N7934 - เทศบาลตำบลสูงเม่น
สุรางค์ ยxxx
7
7336
2018-06-15
User ใหม่
N7934 - เทศบาลตำบลสูงเม่น
สุรางค์ ยxxx
7
7337
2018-06-15
User ใหม่
N3779 - เทศบาลตำบลห้วยหม้าย
วิไลวรรณ ฉxxx
7
7342
2018-06-17
ย้ายหน่วยงาน
06083 - รพ.สต.บ้านปวงคำ หมู่ที่ 09 ตำบลลี้
สมพร จxxx
5
7345
2018-06-18
ย้ายหน่วยงาน
06083 - รพ.สต.บ้านปวงคำ หมู่ที่ 09 ตำบลลี้
สมพร จxxx
4
7346
2018-06-18
User ใหม่
11136 - รพ.เวียงแหง
พัชรินทร์ พxxx
4
7349
2018-06-18
User ใหม่
77555 - ศสช.โรงพยาบาลลี้
รุ่งโรจน์ สxxx
4
7354
2018-06-18
User ใหม่
77555 - ศสช.โรงพยาบาลลี้
รุ่งโรจน์ สxxx
4
7355
2018-06-18
User ใหม่
06709 - รพ.สต.ดอยงาม หมู่ที่ 04 ตำบลดอยงาม
ศุภกิจ มxxx
4
7356
2018-06-18
User ใหม่
77555 - ศสช.โรงพยาบาลลี้
สุภิญญา สxxx
4
7357
2018-06-18
User ใหม่
05832 - รพ.สต.บ้านสองธาร หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านทับ
ภาวินี ปxxx
4
7359
2018-06-18
User ใหม่
77555 - ศสช.โรงพยาบาลลี้
รุ่งโรจน์ สxxx
4
7361
2018-06-18
User ใหม่
xxx
4
7373
2018-06-19
User ใหม่
06072 - รพ.สต.บ้านปงแม่ลอบ หมู่ที่ 01 ตำบลทาขุมเงิน
ภัทราภรณ์ พxxx
3
7377
2018-06-19
ย้ายหน่วยงาน
14357 - รพ.สต.บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 06 ตำบลต้นธง
กมล ยxxx
3
7379
2018-06-19
User ใหม่
N7092 - เทศบาลตำบลสบบง
สุพัตรา แxxx
3
7383
2018-06-19
User ใหม่
N1317 - อบต.แม่งอน
กนกอร สxxx
3
7387
2018-06-19
User ใหม่
N1436 - เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รักษ์นรินทร์ แxxx
3
7392
2018-06-20
User ใหม่
11192 - รพ.แม่จัน
เบญจพร จxxx
2
7394
2018-06-20
ย้ายหน่วยงาน
06700 - รพ.สต.หงาว หมู่ที่ 04 ตำบลหงาว
หัทยา พxxx
2
7395
2018-06-20
ย้ายหน่วยงาน
06700 - รพ.สต.หงาว หมู่ที่ 04 ตำบลหงาว
หัทยา เxxx
2
7396
2018-06-20
User ใหม่
06452 - รพ.สต.เรือง หมู่ที่ 02 ตำบลเรือง
จินดา ชxxx
2
7401
2018-06-20
User ใหม่
05895 - รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 08 ตำบลแม่สาบ
สุดสวาท ยxxx
2
7402
2018-06-20
User ใหม่
xxx
2
7403
2018-06-20
User ใหม่
xxx
2
7404
2018-06-20
User ใหม่
06361 - รพ.สต.น้ำเลา หมู่ที่ 02 ตำบลน้ำเลา
จอมขวัญ ดxxx
2
7407
2018-06-20
User ใหม่
05871 - รพ.สต.บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 04 ตำบลป่าแป๋
พิเชษฐ์ ไxxx
2
7408
2018-06-20
User ใหม่
23983 - รพ.สต.บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 11 ตำบลสถาน
ปวงพยอม วxxx
2
7409
2018-06-20
User ใหม่
23983 - รพ.สต.บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 11 ตำบลสถาน
ปวงพยอม วxxx
2
7410
2018-06-20
User ใหม่
06236 - รพ.สต.บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 02 ตำบลเมืองยาว
ขวัญใจ ใxxx
2
7412
2018-06-20
User ใหม่
11136 - รพ.เวียงแหง
พัชรินทร์ พxxx
2
7417
2018-06-21
User ใหม่
06364 - รพ.สต.ทุ่งศรี หมู่ที่ 04 ตำบลทุ่งศรี
จีรพร มxxx
1
7418
2018-06-21
User ใหม่
06364 - รพ.สต.ทุ่งศรี หมู่ที่ 04 ตำบลทุ่งศรี
นุชจรินทร์ กxxx
1
7419
2018-06-21
User ใหม่
14437 - ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา
ธัญชนก รxxx
1
7420
2018-06-21
User ใหม่
06620 - รพ.สต.ออย หมู่ที่ 02 ตำบลออย
กันจณา สxxx
1
7421
2018-06-21
User ใหม่
N3747 - อบต.เหมืองหม้อ
ไมตรี วxxx
1
7425
2018-06-21
User ใหม่
14197 - รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
ดวงใจ โxxx
1
7426
2018-06-21
User ใหม่
06421 - รพ.สต.หัวเมือง หมู่ที่ 03 ตำบลหัวเมือง
ณัฐมล ขxxx
1
7428
2018-06-21
User ใหม่
05838 - รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ 09 ตำบลปางหินฝน
รุจิรา สxxx
1

#========================================================================
| เรียน ผู้ใช้งาน "ระบบตรวจสอบ USER ในระบบ DATA CENTER สปสช."
|
| ระบบ/โปรแกรม ที่สามารถออก user ให้ได้ มีดังนี้ :-
|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)
| 2. National Clearing House (NCH)
|     2.1. ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงและขอเลขอนุมัติ (NHSO Client)
|     2.2. E-Claim (ทั้งหมด)
|     2.3. E-Claim (เฉพาะ - รายงานการเงิน และ REP ไม่สามารถดู UC Statement)
|     2.4. E-Claim (เฉพาะ - ขออนุมัติยาฯ : Prior Authorize)
|     2.5. E-Claim (เฉพาะ - ลงทะเบียนมะเร็ง : CPR)
| 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
|     3.1. DMIS-HD (สิทธิ อปท.) - ใช้บันทึกข้อมูล การเงินไม่จำเป็นต้องขอ
|     3.2. DMIS-CAPD (สิทธิ UC) - ใช้บันทึกข้อมูล การเงินไม่จำเป็นต้องขอ
|     3.3. DMIS-KT (สิทธิ UC) - ใช้บันทึกข้อมูล การเงินไม่จำเป็นต้องขอ
| 4. ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless For DMIS)
|     4.1. Seamless for DMIS (CKD) ใช้ดู REP ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
|     4.2. Seamless for DMIS (NAP) ใช้ดู REP ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ แห่งชาติ (NAP)
|     4.3. Seamless for DMIS (DOW) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (กลุ่มอาการดาวน์)
|     4.4. Seamless for DMIS (TLM) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย)
|     4.5. Seamless for DMIS (TSH) ใช้ดู REP ระบบติดตามผลการให้ยาไทรอยด์สำหรับเด็กแรกเกิด
|     4.6. Seamless for DMIS (HEM) ใช้ดู REP ระบบบริหารโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย
|     4.7. Seamless for DMIS (MTB) ใช้ดู REP ระบบบริหารจัดการโรคเฉพาะ (วัณโรค)
| 5. ระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยรายโรค (DMIS)
|     5.1. DMIS-HT (การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ)
|     5.2. DMIS-LT (การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก)
| 6. ระบบสารสนเทศด้านยา สปสช.
|     6.1. ระบบฐานข้อมูล Drug Catalogue
|     6.2. โปรแกรมยาจิตเวช (*ยกเลิก*)
|     6.3. โปรแกรมยาต้านพิษ
|     6.4. โปรแกรมยา จ.2
|     6.5. โปรแกรมยา clopidogrel
| 7. ระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
| 8. ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม (OP/PP Individual Data) / เฉพาะรพ.สต.สามารถใช้เข้า ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP) ได้
| 9. ระบบตรวจสอบเวชระเบียน
|     9.1. ระบบการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit)
|     9.2. ระบบอุทธรณ์ออนเว็ป (Audit Online)
|     9.3. ระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA)
| 10. ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
|     10.1. ระบบบริหารจัดการโรคธาลัสซีเมีย (*ย้ายไปรวมกับ ข้อ 10.2*)
|     10.2. ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
| 11. ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุน (E-Financial Tracking)
| 12. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย (*ยกเลิก*)
| 13. ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 
|
| *** สำหรับระบบอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ขอให้ติดต่อผู้รับผิดชอบ (PM) แต่ละเรื่องโดยตรง ****
|
| หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ นายณัฏฐธร มโนวร โทร.090 197 5145
| e-mail : cmi.oppp@hotmail.com
|
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ** เรียน รพ.สต.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท. **
| ท่านที่ส่งคำร้อง ขอ user มาแล้ว กรุณารอก่อน..
| ระบบยังไม่สามารถดำเนินการ ออก user ให้ท่านได้จนกว่ากระบวนการขึ้นทะเบียนฯ รพ.จะแล้วเสร็จ
|  
| ** รพ.สต.ที่ส่งเอกสารให้คุณเทพวิจิตร แล้ว สามารถตรวจสอบรายชือได้ที่ ... [=LINK=] ** update 30 มี.ค.61
|  
| เมื่อผลการขึ้นทะเบียนเสร็จแล้ว..จึงจะนำข้อมูลมาออก user ให้ท่านต่อไป...
|  
| สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่...
| คุณเทพวิจิตร โทร. 085-2301678, e-mail : thepwijitr.l@nhso.go.th
|  
| จึงเรียนมาเพื่อทราบ/ขอบคุณครับ
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| เรียน ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนหน่วยบริการ/งานลงทะเบียนบุคลากร อปท.
| ระบบนี้ไม่สามารถดำเนินการกับ user กลุ่มนี้ได้...หากท่านต้องการดำเนินการใดๆ เช่น ขอ user ใหม่, แก้ไข/ปลดล็อค user
| กรุณาติดต่อ ผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนี้
| (1) งานลงทะเบียนหน่วยบริการ :-
|      กรุณาติดต่อ นายทะเบียนจังหวัด หรือ คุณมงคล (สปสช.เขต 1 เชียงใหม่) e-mail : mongkol.n@nhso.go.th
| (2) งานลงทะเบียนบุคลากร อปท. :-
|      กรุณาติดต่อ คุณเทพวิจิตร (สปสช.เขต 1 เชียงใหม่) โทร. 085-2301678, e-mail : thepwijitr.l@nhso.go.th
| ขอบคุณครับ...
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30 มี.ค.2561 : รายละเอียดที่ปรับปรุง 
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| >>> 13. ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21 พ.ย.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ยกเลิก การขอ user สำหรับโปรแกรม ข้อ 12. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย
| เนื่องจาก PM แจ้งยกเลิกการใช้งานโปรแกรมฯ
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9 ต.ค.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| 4. ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless For DMIS)
|     ...
|     4.6. Seamless for DMIS (HEM) ใช้ดู REP ระบบบริหารโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย
|     4.7. Seamless for DMIS (MTB) ใช้ดู REP ระบบบริหารจัดการโรคเฉพาะ (วัณโรค)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4 ก.ย.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| 4. ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless For DMIS)
|     ...
|     4.3. Seamless for DMIS (DOW) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (กลุ่มอาการดาวน์)
|     4.4. Seamless for DMIS (TLM) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย)
|     4.5. Seamless for DMIS (TSH) ใช้ดู REP ระบบติดตามผลการให้ยาไทรอยด์สำหรับเด็กแรกเกิด
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13 มิ.ย.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| >>> 12. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 มี.ค.2560 : เอกสาร ประชาสัมพันธ์ การใช้งานเว็ปไซด์ฯ
| สามารถ download ได้ที่
| >>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/DC_USER_1PAGE.pdf
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 พ.ค.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| >>> 4. ระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยรายโรค (DMIS)
|         4.1. DMIS-HT (การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ)
|         4.2. DMIS-LT (การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 ม.ค.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
|     - Seamless for DMIS (DMIS-NAP)
|     - ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
|     - (*ยกเลิก*) ระบบบริหารจัดการโรคธาลัสซีเมีย (*ย้ายไปรวมกับ ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด*)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24 พ.ย.2559 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
|     - Seamless for DMIS (DMIS-CKD)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5 พ.ย.2558 : ปรับปรุงไฟล์เอกสารแนะนำการใช้งานระบบฯ update วันที่ 4 พ.ย.2558
| สามารถ download ได้ที่
| >>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/DC_USER_20151104.pdf
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.:: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ::.
อาคารสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ชั้น 2 เลขที่ 6 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5328 5355     โทรสาร 0 5328 5364
webmaster by ณัฏฐธร มโนวร