ระบบตรวจสอบ USER ในระบบ DATA CENTER สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
ฐานข้อมูลจากระบบ Data Center update ล่าสุดวันที่ : 18 ส.ค. 2560 เวลา 09:15 น.
(update รอบปกติ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์)

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) :     
 
*** เรียน ท่านที่ส่งคำร้องเข้าระบบแล้ว โปรดรอการอนุมัติดำเนินการจากเจ้าหน้าที่ก่อนครับ...
*** กรุณาอย่าส่งซ้ำ เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้ามา ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาในการพิจารณามากขึ้น
*** ขอบคุณมากครับ...

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| เรียน ผู้ใช้งานรายใหม่ หรือ ท่านที่แจ้งเปลี่ยนหน่วยงาน
| สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ จำเป็นต้องพิจารณาเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม
| ท่านต้องจัดทำหนังสือราชการ ออกเลขที่หนังสือให้เรียบร้อยตามระเบียบ/ระบบเอกสาร/หนังสือราชการ
| มายัง สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
|
| ท่านที่ส่งเอกสารไม่ถูกต้องตามที่กล่าวมาข้างต้น สปสช.ไม่สามารถดำเนินการได้ ยกตัวอย่าง เช่น
|      - ส่งเอกสารโดยกรอกแบบฟอร์มที่ยังไม่ได้ออกเลขหนังสือ หรือไม่ได้ลงลายเซนต์โดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหาร
|      - ส่งมาเฉพาะสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน
|
| หมายเหตุ :
|      - เพื่อความรวดเร็ว นอกจากส่งเอกสารแล้วท่านจะต้องกรอกข้อมูลในหน้าเว็ปนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย...
|
| ขอบคุณครับ...
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** คำร้องขอ user ใหม่ ที่ส่งมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร/หลักฐาน เพิ่มเติม...
สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ จะดำเนินการออก user ให้ท่าน เมื่อได้รับเอกสาร แล้วเท่านั้น

แบบฟอร์มขอ user ลงลายเซนต์หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหาร สามารถดาวโหลดได้ที่
>>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/dcuser_form.doc
*** คำร้องขอ user ใหม่ ที่ไม่ได้ส่งเอกสารยืนยัน ภายใน 30 วัน ถือว่าท่านไม่ต้องการขอ user นั้นแล้ว
ดังนั้น ขออนุญาต ยกเลิกคำร้องดังกล่าวออกจากระบบ หากท่านยังคงยืนยันขอ user อยู่ กรุณา แจ้งส่งคำร้องเข้ามาใหม่
เลขที่
คำร้อง
วันที่-เวลา
หน่วยบริการ
ชื่อ
ส่งคำร้องมาแล้ว
(วัน)
3672
2017-07-20
06543 - รพ.สต.ปิงหลวง หมู่ที่ 01 ตำบลปิงหลวง
นฤมล ธxxx
29
3686
2017-07-20
10403 - สสช.ใหม่ชายแดน
อานันท์ ปxxx
29
3701
2017-07-21
06619 - รพ.สต.ควร หมู่ที่ 03 ตำบลควร
กันต์กมล อxxx
28
3708
2017-07-21
06881 - รพ.สต.กองก๋อย หมู่ที่ 01 ตำบลกองก๋อย
ภูวดล พxxx
28
3718
2017-07-22
28823 - รพ.ดอยหลวง
ดวงเดือน ขxxx
27
3739
2017-07-24
05985 - รพ.สต.บ้านป่าตาล หมู่ที่ 04 ตำบลสันผักหวาน
อภิเชษฐ์ ไxxx
25
3740
2017-07-24
05985 - รพ.สต.บ้านป่าตาล หมู่ที่ 04 ตำบลสันผักหวาน
ภวรัญชน์ ศxxx
25
3758
2017-07-24
06618 - รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน หมู่ที่ 08 ตำบลปง
ชัชนรินทร์ รxxx
25
3776
2017-07-25
05962 - รพ.สต.บ้านต้นเปา หมู่ที่ 01 ตำบลต้นเปา
เสาวภา รxxx
24
3785
2017-07-25
06162 - รพ.สต.บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 03 ตำบลเสริมกลาง
พิมพ์ชนก นxxx
24
3787
2017-07-25
05963 - รพ.สต.บ้านมอญ หมู่ที่ 02 ตำบลสันกลาง
สุรพันธุ์ พxxx
24
3791
2017-07-25
11148 - รพ.เสริมงาม
เกศรินทร์ แxxx
24
3792
2017-07-25
06887 - รพ.สต.ถ้ำลอด หมู่ที่ 01 ตำบลถ้ำลอด
นพคุณ อxxx
24
3796
2017-07-25
10416 - สสช.บ้านปางผักหม
ชณัตฎา บxxx
24
3797
2017-07-25
10420 - รพ.สต.บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 01 ตำบลขุนควร
ภาณุสิทธิ์ จxxx
24
3811
2017-07-25
05963 - รพ.สต.บ้านมอญ หมู่ที่ 02 ตำบลสันกลาง
สุรพันธุ์ พxxx
24
3812
2017-07-25
06868 - รพ.สต.ช่างหม้อ หมู่ที่ 04 ตำบลป่าแป๋
กระจ่าง เxxx
24
3830
2017-07-26
05971 - รพ.สต.บ้านหนองไคร้ หมู่ที่ 06 ตำบลหนองจ๊อม
แสงดาว จxxx
23
3833
2017-07-26
06038 - รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ 15 ตำบลแม่วิน
นพดล หxxx
23
3834
2017-07-26
06038 - รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ 15 ตำบลแม่วิน
กัมพล คxxx
23
3835
2017-07-26
06038 - รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ 15 ตำบลแม่วิน
ยุทธศักดิ์ จxxx
23
3836
2017-07-26
06038 - รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ 15 ตำบลแม่วิน
สุพรรษา สxxx
23
3837
2017-07-26
06038 - รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ 15 ตำบลแม่วิน
ลัดดาวัลย์ หxxx
23
3842
2017-07-26
28823 - รพ.ดอยหลวง
ปฏิวัฒน์ อxxx
23
3844
2017-07-26
28823 - รพ.ดอยหลวง
เพ็ญนภา พxxx
23
3845
2017-07-26
28823 - รพ.ดอยหลวง
ธนายุทธ สxxx
23
3852
2017-07-27
06841 - รพ.สต.ต่อแพ หมู่ที่ 01 ตำบลแม่เงา
มณฑล สxxx
22
3854
2017-07-27
06847 - รพ.สต.แม่กิ๊ หมู่ที่ 01 ตำบลแม่กิ๊
เพ็ญนภา อxxx
22
3855
2017-07-27
06848 - รพ.สต.ปางตอง หมู่ที่ 03 ตำบลแม่อูคอ
อนิรุทธิ์ คxxx
22
3859
2017-07-27
06038 - รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ 15 ตำบลแม่วิน
นพดล หxxx
22
3863
2017-07-27
06035 - รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งปี้
กนกพร ปxxx
22
3864
2017-07-27
06035 - รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งปี้
ศศิประภา วxxx
22
3866
2017-07-29
05908 - รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 05 ตำบลแม่คะ
รตนพร หxxx
20
3887
2017-07-31
11205 - รพ.แม่สะเรียง
ฐิติพรรณ อxxx
18
3891
2017-07-31
06147 - สอ.บ้านลำปางหลวง หมู่ที่ 01 ตำบลลำปางหลวง
แพรวพรรณ สxxx
18
3907
2017-07-31
11205 - รพ.แม่สะเรียง
ภัทรวดี เxxx
18
3931
2017-08-01
10714 - รพ.ลำพูน
นฤณีย์ สxxx
17
3939
2017-08-01
10714 - รพ.ลำพูน
อมรรัตน์ เxxx
17
3940
2017-08-01
10714 - รพ.ลำพูน
จรีรัตน์ อxxx
17
3944
2017-08-01
10674 - รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
กมลกาญจน์ วxxx
17
3948
2017-08-01
10715 - รพ.แพร่
นำชัย พxxx
17
3975
2017-08-02
24022 - ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
ยศพล นxxx
16
3998
2017-08-03
10674 - รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
พงศกร คxxx
15
3999
2017-08-03
11125 - รพ.ฝาง
สุธิดา ทxxx
15
4002
2017-08-03
11205 - รพ.แม่สะเรียง
ภัทรวดี เxxx
15
4022
2017-08-04
06037 - รพ.สต.บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 04 ตำบลแม่วิน
อรทัย จxxx
14
4023
2017-08-04
06037 - รพ.สต.บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 04 ตำบลแม่วิน
หอมลือ โxxx
14
4024
2017-08-04
11192 - รพ.แม่จัน
เอกลักษณ์ คxxx
14
4026
2017-08-04
11192 - รพ.แม่จัน
ขนิษฐา ยxxx
14
4027
2017-08-04
11192 - รพ.แม่จัน
ฌาณเมธ เxxx
14
4028
2017-08-04
11192 - รพ.แม่จัน
พิมพ์ประภา หxxx
14
4029
2017-08-04
11192 - รพ.แม่จัน
อัมพร หxxx
14
4034
2017-08-04
11192 - รพ.แม่จัน
สุปราณี เxxx
14
4035
2017-08-04
11192 - รพ.แม่จัน
วารุณี จxxx
14
4040
2017-08-04
06037 - รพ.สต.บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 04 ตำบลแม่วิน
ไกรวิทย์ แxxx
14
4046
2017-08-05
11192 - รพ.แม่จัน
ณัฐิยา ภxxx
13
4047
2017-08-05
11192 - รพ.แม่จัน
แสงดาว วxxx
13
4103
2017-08-09
11126 - รพ.แม่อาย
ปิยนุช ตxxx
9
4104
2017-08-09
11126 - รพ.แม่อาย
พรพรรณ กxxx
9
4105
2017-08-09
10714 - รพ.ลำพูน
จิรารัตน์ ยxxx
9
4141
2017-08-11
06758 - รพ.สต.โป่งผา หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งผา
สุดารัตน์ มxxx
7
4148
2017-08-15
10674 - รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
อัญชลีพร ศxxx
3
4150
2017-08-15
10674 - รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
พงศกร คxxx
3
4154
2017-08-16
11454 - รพร.เชียงของ
รัตติกาล คxxx
2
4163
2017-08-17
11145 - รพ.บ้านธิ
จันทร์จารึก รxxx
1
4170
2017-08-17
11134 - รพ.อมก๋อย
คุณัช อxxx
1
4171
2017-08-18
11121 - รพ.เชียงดาว
ยุวธิดา ปxxx
0

#========================================================================
| เรียน ผู้ใช้งาน "ระบบตรวจสอบ USER ในระบบ DATA CENTER สปสช."
|
| ระบบ/โปรแกรม ที่สามารถออก user ให้ได้ มีดังนี้ :-
|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)
| 2. National Clearing House (NCH)
|     2.1. ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงและขอเลขอนุมัติ (NHSO Client)
|     2.2. E-Claim (ทั้งหมด)
|     2.3. E-Claim (เฉพาะ - รายงานการเงิน และ REP ไม่สามารถดู UC Statement)
|     2.4. E-Claim (เฉพาะ - ขออนุมัติยาฯ : Prior Authorize)
|     2.5. E-Claim (เฉพาะ - ลงทะเบียนมะเร็ง : CPR)
| 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
|     3.1. DMIS-HD (สิทธิ อปท.) - ใช้บันทึกข้อมูล การเงินไม่จำเป็นต้องขอ
|     3.2. DMIS-CAPD (สิทธิ UC) - ใช้บันทึกข้อมูล การเงินไม่จำเป็นต้องขอ
|     3.3. DMIS-KT (สิทธิ UC) - ใช้บันทึกข้อมูล การเงินไม่จำเป็นต้องขอ
|     3.4. Seamless for DMIS (DMIS-CKD)
| 4. ระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยรายโรค (DMIS)
|     4.1. DMIS-HT (การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ)
|     4.2. DMIS-LT (การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก)
| 5. ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ (NAP)
|     5.1. Seamless for DMIS (DMIS-NAP)
| 6. ระบบสารสนเทศด้านยา สปสช.
|     6.1. ระบบฐานข้อมูล Drug Catalogue
|     6.2. โปรแกรมยาจิตเวช (*ยกเลิก*)
|     6.3. โปรแกรมยาต้านพิษ
|     6.4. โปรแกรมยา จ.2
|     6.5. โปรแกรมยา clopidogrel
| 7. ระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
| 8. ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม (OP/PP Individual Data) / เฉพาะรพ.สต.สามารถใช้เข้า ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP) ได้
| 9. ระบบตรวจสอบเวชระเบียน
|     9.1. ระบบการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit)
|     9.2. ระบบอุทธรณ์ออนเว็ป (Audit Online)
|     9.3. ระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA)
| 10. ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
|     10.1. ระบบบริหารจัดการโรคธาลัสซีเมีย (*ย้ายไปรวมกับ ข้อ 10.2*)
|     10.2. ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
| 11. ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุน (E-Financial Tracking)
| 12. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย 
|
| *** สำหรับระบบอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ขอให้ติดต่อผู้รับผิดชอบ (PM) แต่ละเรื่องโดยตรง ****
|
| หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ นายณัฏฐธร มโนวร โทร.090 197 5145
| e-mail : cmi.oppp@hotmail.com
|
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| เรียน ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนหน่วยบริการ/งานลงทะเบียนบุคลากร อปท.
| ระบบนี้ไม่สามารถดำเนินการกับ user กลุ่มนี้ได้...หากท่านต้องการดำเนินการใดๆ เช่น ขอ user ใหม่, แก้ไข/ปลดล็อค user
| กรุณาติดต่อ ผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนี้
| (1) งานลงทะเบียนหน่วยบริการ :-
|      กรุณาติดต่อ นายทะเบียนจังหวัด หรือ คุณมงคล (สปสช.เขต 1 เชียงใหม่) e-mail : mongkol.n@nhso.go.th
| (2) งานลงทะเบียนบุคลากร อปท. :-
|      กรุณาติดต่อ คุณเทพวิจิตร (สปสช.เขต 1 เชียงใหม่) โทร. 085-2301678, e-mail : thepwijitr.l@nhso.go.th
| ขอบคุณครับ...
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13 มิ.ย.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| >>> 12. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 มี.ค.2560 : เอกสาร ประชาสัมพันธ์ การใช้งานเว็ปไซด์ฯ
| สามารถ download ได้ที่
| >>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/DC_USER_1PAGE.pdf
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 พ.ค.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| >>> 4. ระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยรายโรค (DMIS)
|         4.1. DMIS-HT (การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ)
|         4.2. DMIS-LT (การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 ม.ค.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
|     - Seamless for DMIS (DMIS-NAP)
|     - ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
|     - (*ยกเลิก*) ระบบบริหารจัดการโรคธาลัสซีเมีย (*ย้ายไปรวมกับ ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด*)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24 พ.ย.2559 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
|     - Seamless for DMIS (DMIS-CKD)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5 พ.ย.2558 : ปรับปรุงไฟล์เอกสารแนะนำการใช้งานระบบฯ update วันที่ 4 พ.ย.2558
| สามารถ download ได้ที่
| >>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/DC_USER_20151104.pdf
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.:: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ::.
อาคารสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ชั้น 2 เลขที่ 6 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5328 5355     โทรสาร 0 5328 5364
webmaster by ณัฏฐธร มโนวร