ระบบตรวจสอบ USER ในระบบ DATA CENTER สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
ฐานข้อมูลจากระบบ Data Center update ล่าสุดวันที่ : 20 เม.ย. 2561 เวลา 09:15 น.
(update รอบปกติ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์)

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) :     
 
*** เรียน ท่านที่ส่งคำร้องเข้าระบบแล้ว โปรดรอการอนุมัติดำเนินการจากเจ้าหน้าที่ก่อนครับ...
*** กรุณาอย่าส่งซ้ำ เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้ามา ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาในการพิจารณามากขึ้น
*** ขอบคุณมากครับ...

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| เรียน ผู้ขอ user รายใหม่ หรือ ท่านที่แจ้งเปลี่ยนหน่วยงาน
| สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ จำเป็นต้องพิจารณาเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม
| ท่านต้องจัดทำหนังสือราชการ ออกเลขที่หนังสือให้เรียบร้อยตามระเบียบ/ระบบเอกสาร/หนังสือราชการ
| มายัง สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
|
| ท่านที่ส่งเอกสารไม่ถูกต้องตามที่กล่าวมาข้างต้น สปสช.ไม่สามารถดำเนินการได้ ยกตัวอย่าง เช่น
|      - ส่งเอกสารโดยกรอกแบบฟอร์มที่ยังไม่ได้ออกเลขหนังสือ หรือไม่ได้ลงลายเซนต์โดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหาร
|      - ส่งมาเฉพาะสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน
|
| หมายเหตุ :
|      - เพื่อความรวดเร็ว นอกจากส่งเอกสารแล้วท่านจะต้องกรอกข้อมูลในหน้าเว็ปนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย...
|
| ขอบคุณครับ...
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30 มี.ค.2561 : รายละเอียดที่ปรับปรุง 
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| >>> 13. ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** คำร้องขอ user ใหม่ ที่ส่งมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร/หลักฐาน เพิ่มเติม...
สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ จะดำเนินการออก user ให้ท่าน เมื่อได้รับเอกสาร แล้วเท่านั้น

แบบฟอร์มขอ user ลงลายเซนต์หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหาร สามารถดาวโหลดได้ที่
>>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/dcuser_form.doc
*** คำร้องขอ user ใหม่ ที่ไม่ได้ส่งเอกสารยืนยัน ภายใน 30 วัน ถือว่าท่านไม่ต้องการขอ user นั้นแล้ว
ดังนั้น ขออนุญาต ยกเลิกคำร้องดังกล่าวออกจากระบบ หากท่านยังคงยืนยันขอ user อยู่ กรุณา แจ้งส่งคำร้องเข้ามาใหม่
เลขที่
คำร้อง
วันที่-เวลา
หน่วยบริการ
ชื่อ
ส่งคำร้องมาแล้ว
(วัน)
5045
2018-03-20
28823 - รพ.ดอยหลวง
กิรภัทร คxxx
33
5046
2018-03-20
11206 - รพ.แม่ลาน้อย
กนกวรรณ แxxx
33
5066
2018-03-21
11206 - รพ.แม่ลาน้อย
กนกวรรณ แxxx
32
5067
2018-03-22
10714 - รพ.ลำพูน
สุธาสิณี ศxxx
31
5090
2018-03-26
11126 - รพ.แม่อาย
อารยา พxxx
27
5099
2018-03-27
10674 - รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
สุจีน ไxxx
26
5100
2018-03-27
10674 - รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
นลวันท์ เxxx
26
5101
2018-03-27
10674 - รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
วรรณพร โxxx
26
5108
2018-03-28
05811 - รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด หมู่ที่ 02 ตำบลช้างเผือก
อนุสรณ์ หxxx
25
5118
2018-03-30
14933 - รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
สไบทิพย์ มxxx
23
5128
2018-04-02
14012 - รพ.สต.ปัว หมู่ที่ 08 ตำบลปัว
อุไรรัตน์ สxxx
20
5129
2018-04-02
J9021 - กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทต.หนองหล่ม
ทันยา เxxx
20
5131
2018-04-02
J9021 - กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทต.หนองหล่ม
พศิน กxxx
20
5134
2018-04-03
J2609 - กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.สะเนียน
ธีรวัฒน์ ยxxx
19
5142
2018-04-03
J1275 - กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ข่วงเปา
วิจิตรา กxxx
19
5147
2018-04-03
J7552 - กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทต.หางดง
ขวัญใจ กxxx
19
5151
2018-04-04
J1425 - กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทต.ยุหว่า
ชนัญชิดา กxxx
18
5167
2018-04-05
05867 - รพ.สต.บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 02 ตำบลแม่หอพระ
เนตรอัมพร วxxx
17
5170
2018-04-06
10672 - รพ.ลำปาง
ดำรงค์เกียรติ ภxxx
16
5177
2018-04-09
11207 - รพ.สบเมย
พัชรา เxxx
13
5186
2018-04-09
10719 - รพ.ศรีสังวาลย์
อัมพร ไxxx
13
5190
2018-04-09
11188 - รพ.แม่ใจ
สามารถ คxxx
13
5191
2018-04-09
11140 - รพ.แม่ทา
อรุณศรี ึxxx
13
5194
2018-04-09
11152 - รพ.เถิน
นลินรัตน์ ชxxx
13
5210
2018-04-09
11189 - รพ.เทิง
ปาณิศา คxxx
13
5211
2018-04-09
11204 - รพ.ปาย
กชกร มxxx
13
5212
2018-04-09
11124 - รพ.สะเมิง
อนุสรา ยxxx
13
5224
2018-04-09
11120 - รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
จุฬาลักษณ์ พxxx
13
5226
2018-04-09
11137 - รพ.ไชยปราการ
ภิญญาพัชณฐ์ มxxx
13
5228
2018-04-09
11135 - รพ.สารภี
ประนอม ปxxx
13
5229
2018-04-09
11157 - รพ.เมืองปาน
รัตติยา ยxxx
13
5236
2018-04-10
11127 - รพ.พร้าว
๊ณิชาพร อxxx
12
5243
2018-04-10
06863 - รพ.สต.น้ำดิบ หมู่ที่ 01 ตำบลแม่ยวม
ขวัญฤทัย วxxx
12
5248
2018-04-10
11205 - รพ.แม่สะเรียง
ลิดา แxxx
12
5249
2018-04-10
11156 - รพ.ห้างฉัตร
ณษมา เxxx
12
5254
2018-04-11
10716 - รพ.น่าน
นิภาพร เxxx
11
5264
2018-04-11
11119 - รพ.จอมทอง
อัจฉรา ลxxx
11
5265
2018-04-11
11119 - รพ.จอมทอง
อาทิตยา ปxxx
11
5286
2018-04-20
11192 - รพ.แม่จัน
สุพัฒนพงศ์ ชxxx
2
5290
2018-04-20
11201 - รพ.แม่ลาว
ขนิษฐา เxxx
2

#========================================================================
| เรียน ผู้ใช้งาน "ระบบตรวจสอบ USER ในระบบ DATA CENTER สปสช."
|
| ระบบ/โปรแกรม ที่สามารถออก user ให้ได้ มีดังนี้ :-
|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)
| 2. National Clearing House (NCH)
|     2.1. ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงและขอเลขอนุมัติ (NHSO Client)
|     2.2. E-Claim (ทั้งหมด)
|     2.3. E-Claim (เฉพาะ - รายงานการเงิน และ REP ไม่สามารถดู UC Statement)
|     2.4. E-Claim (เฉพาะ - ขออนุมัติยาฯ : Prior Authorize)
|     2.5. E-Claim (เฉพาะ - ลงทะเบียนมะเร็ง : CPR)
| 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
|     3.1. DMIS-HD (สิทธิ อปท.) - ใช้บันทึกข้อมูล การเงินไม่จำเป็นต้องขอ
|     3.2. DMIS-CAPD (สิทธิ UC) - ใช้บันทึกข้อมูล การเงินไม่จำเป็นต้องขอ
|     3.3. DMIS-KT (สิทธิ UC) - ใช้บันทึกข้อมูล การเงินไม่จำเป็นต้องขอ
| 4. ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless For DMIS)
|     4.1. Seamless for DMIS (CKD) ใช้ดู REP ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
|     4.2. Seamless for DMIS (NAP) ใช้ดู REP ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ แห่งชาติ (NAP)
|     4.3. Seamless for DMIS (DOW) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (กลุ่มอาการดาวน์)
|     4.4. Seamless for DMIS (TLM) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย)
|     4.5. Seamless for DMIS (TSH) ใช้ดู REP ระบบติดตามผลการให้ยาไทรอยด์สำหรับเด็กแรกเกิด
|     4.6. Seamless for DMIS (HEM) ใช้ดู REP ระบบบริหารโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย
|     4.7. Seamless for DMIS (MTB) ใช้ดู REP ระบบบริหารจัดการโรคเฉพาะ (วัณโรค)
| 5. ระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยรายโรค (DMIS)
|     5.1. DMIS-HT (การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ)
|     5.2. DMIS-LT (การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก)
| 6. ระบบสารสนเทศด้านยา สปสช.
|     6.1. ระบบฐานข้อมูล Drug Catalogue
|     6.2. โปรแกรมยาจิตเวช (*ยกเลิก*)
|     6.3. โปรแกรมยาต้านพิษ
|     6.4. โปรแกรมยา จ.2
|     6.5. โปรแกรมยา clopidogrel
| 7. ระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
| 8. ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม (OP/PP Individual Data) / เฉพาะรพ.สต.สามารถใช้เข้า ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP) ได้
| 9. ระบบตรวจสอบเวชระเบียน
|     9.1. ระบบการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit)
|     9.2. ระบบอุทธรณ์ออนเว็ป (Audit Online)
|     9.3. ระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA)
| 10. ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
|     10.1. ระบบบริหารจัดการโรคธาลัสซีเมีย (*ย้ายไปรวมกับ ข้อ 10.2*)
|     10.2. ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
| 11. ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุน (E-Financial Tracking)
| 12. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย (*ยกเลิก*)
| 13. ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 
|
| *** สำหรับระบบอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ขอให้ติดต่อผู้รับผิดชอบ (PM) แต่ละเรื่องโดยตรง ****
|
| หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ นายณัฏฐธร มโนวร โทร.090 197 5145
| e-mail : cmi.oppp@hotmail.com
|
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ** เรียน รพ.สต.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท. **
| ท่านที่ส่งคำร้อง ขอ user มาแล้ว กรุณารอก่อน..
| ระบบยังไม่สามารถดำเนินการ ออก user ให้ท่านได้จนกว่ากระบวนการขึ้นทะเบียนฯ รพ.จะแล้วเสร็จ
|  
| ** รพ.สต.ที่ส่งเอกสารให้คุณเทพวิจิตร แล้ว สามารถตรวจสอบรายชือได้ที่ ... [=LINK=] ** update 30 มี.ค.61  
|  
| เมื่อผลการขึ้นทะเบียนเสร็จแล้ว..จึงจะนำข้อมูลมาออก user ให้ท่านต่อไป...
|  
| สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่...
| คุณเทพวิจิตร โทร. 085-2301678, e-mail : thepwijitr.l@nhso.go.th
|  
| จึงเรียนมาเพื่อทราบ/ขอบคุณครับ
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| เรียน ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนหน่วยบริการ/งานลงทะเบียนบุคลากร อปท.
| ระบบนี้ไม่สามารถดำเนินการกับ user กลุ่มนี้ได้...หากท่านต้องการดำเนินการใดๆ เช่น ขอ user ใหม่, แก้ไข/ปลดล็อค user
| กรุณาติดต่อ ผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนี้
| (1) งานลงทะเบียนหน่วยบริการ :-
|      กรุณาติดต่อ นายทะเบียนจังหวัด หรือ คุณมงคล (สปสช.เขต 1 เชียงใหม่) e-mail : mongkol.n@nhso.go.th
| (2) งานลงทะเบียนบุคลากร อปท. :-
|      กรุณาติดต่อ คุณเทพวิจิตร (สปสช.เขต 1 เชียงใหม่) โทร. 085-2301678, e-mail : thepwijitr.l@nhso.go.th
| ขอบคุณครับ...
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21 พ.ย.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ยกเลิก การขอ user สำหรับโปรแกรม ข้อ 12. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย
| เนื่องจาก PM แจ้งยกเลิกการใช้งานโปรแกรมฯ
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9 ต.ค.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| 4. ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless For DMIS)
|     ...
|     4.6. Seamless for DMIS (HEM) ใช้ดู REP ระบบบริหารโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย
|     4.7. Seamless for DMIS (MTB) ใช้ดู REP ระบบบริหารจัดการโรคเฉพาะ (วัณโรค)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4 ก.ย.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| 4. ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless For DMIS)
|     ...
|     4.3. Seamless for DMIS (DOW) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (กลุ่มอาการดาวน์)
|     4.4. Seamless for DMIS (TLM) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย)
|     4.5. Seamless for DMIS (TSH) ใช้ดู REP ระบบติดตามผลการให้ยาไทรอยด์สำหรับเด็กแรกเกิด
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13 มิ.ย.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| >>> 12. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 มี.ค.2560 : เอกสาร ประชาสัมพันธ์ การใช้งานเว็ปไซด์ฯ
| สามารถ download ได้ที่
| >>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/DC_USER_1PAGE.pdf
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 พ.ค.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| >>> 4. ระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยรายโรค (DMIS)
|         4.1. DMIS-HT (การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ)
|         4.2. DMIS-LT (การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 ม.ค.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
|     - Seamless for DMIS (DMIS-NAP)
|     - ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
|     - (*ยกเลิก*) ระบบบริหารจัดการโรคธาลัสซีเมีย (*ย้ายไปรวมกับ ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด*)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24 พ.ย.2559 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
|     - Seamless for DMIS (DMIS-CKD)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5 พ.ย.2558 : ปรับปรุงไฟล์เอกสารแนะนำการใช้งานระบบฯ update วันที่ 4 พ.ย.2558
| สามารถ download ได้ที่
| >>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/DC_USER_20151104.pdf
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.:: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ::.
อาคารสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ชั้น 2 เลขที่ 6 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5328 5355     โทรสาร 0 5328 5364
webmaster by ณัฏฐธร มโนวร