ระบบตรวจสอบ USER ในระบบ DATA CENTER สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
ฐานข้อมูลจากระบบ Data Center update ล่าสุดวันที่ : 2017-02-17 10:15
(update รอบปกติ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์)

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) :     
 
*** เรียน ท่านที่ส่งคำร้องเข้าระบบแล้ว โปรดรอการอนุมัติดำเนินการจากเจ้าหน้าที่ก่อนครับ...
*** กรุณาอย่าส่งซ้ำ เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้ามา ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาในการพิจารณามากขึ้น
*** ขอบคุณมากครับ...

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| เรียน ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนหน่วยบริการ/งานทะเบียนบุคลากร อปท.
| ระบบนี้ไม่สามารถดำเนินการกับ user กลุ่มนี้ได้...หากท่านต้องการดำเนินการใดๆ เช่น ขอ user ใหม่, แก้ไข/ปลดล็อค user
| กรุณาติดต่อ ผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนี้
| (1) งานทะเบียนหน่วยบริการ :-
|      กรุณาติดต่อ นายทะเบียนจังหวัด หรือ คุณมงคล (สปสช.เขต 1 เชียงใหม่) e-mail : mongkol.n@nhso.go.th
| (2) งานทะเบียนบุคลากร อปท. :-
|      กรุณาติดต่อ คุณเทพวิจิตร (สปสช.เขต 1 เชียงใหม่) โทร. 085-2301678, e-mail : thepwijitr.l@nhso.go.th
| ขอบคุณครับ...
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** คำร้องขอ user ใหม่ ที่ส่งมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร/หลักฐาน เพิ่มเติม...
สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ จะดำเนินการออก user ให้ท่าน เมื่อได้รับเอกสาร แล้วเท่านั้น

แบบฟอร์มขอ user ลงลายเซนต์หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร สามารถดาวโหลดได้ที่
>>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/dcuser_form.doc
*** คำร้องขอ user ใหม่ ที่ไม่ได้ส่งเอกสารยืนยัน ภายใน 30 วัน ถือว่าท่านไม่ต้องการขอ user นั้นแล้ว
ดังนั้น ขออนุญาต ยกเลิกคำร้องดังกล่าวออกจากระบบ หากท่านยังคงยืนยันขอ user อยู่ กรุณา แจ้งส่งคำร้องเข้ามาใหม่
เลขที่
คำร้อง
วันที่-เวลา
หน่วยบริการ
ชื่อ
ส่งคำร้องมาแล้ว
(วัน)
2664
2017-01-25
10716 - รพ.น่าน
รัตติกาล สxxx
29
2691
2017-01-31
11978 - รพ.ดารารัศมี
จันทร์จิรา ชxxx
23
2693
2017-01-31
11131 - รพ.หางดง
รัตนาภรณ์ ขxxx
23
2701
2017-02-01
11193 - รพ.เชียงแสน
นฤมล กxxx
22
2702
2017-02-01
11193 - รพ.เชียงแสน
ชนมภูมิ วxxx
22
2707
2017-02-01
11193 - รพ.เชียงแสน
กิตธวัช ปxxx
22
2709
2017-02-02
28823 - รพ.ดอยหลวง
ทิพวรรณ แxxx
21
2710
2017-02-02
28823 - รพ.ดอยหลวง
ดวงเดือน ขxxx
21
2712
2017-02-02
10674 - รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
ลดาวัลย์ สxxx
21
2713
2017-02-02
28823 - รพ.ดอยหลวง
กริภัทร คxxx
21
2714
2017-02-02
10715 - รพ.แพร่
มัญชุพร แxxx
21
2715
2017-02-02
10715 - รพ.แพร่
กันยา วxxx
21
2731
2017-02-08
11203 - รพ.ขุนยวม
อัมพิกา มxxx
15
2772
2017-02-15
10674 - รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
ชไมพร มxxx
8
2773
2017-02-15
10674 - รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
พรพรรณ อxxx
8
2774
2017-02-15
10674 - รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
เอลีญา คxxx
8
2775
2017-02-15
10674 - รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
เสาวณีย์ ศxxx
8
2776
2017-02-15
10713 - รพ.นครพิงค์
พิมพิกา จxxx
8
2796
2017-02-17
10713 - รพ.นครพิงค์
สุวิชญาน์ ใxxx
6
2800
2017-02-20
xxx
3
2803
2017-02-20
xxx
3
2806
2017-02-21
xxx
2
2807
2017-02-21
11512 - รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ศุภรัตน์ กxxx
2
2809
2017-02-22
11131 - รพ.หางดง
วิไลวรรณ ปxxx
1
2810
2017-02-22
11131 - รพ.หางดง
น้ำทิพย์ ธxxx
1
2811
2017-02-22
xxx
1

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 ม.ค.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง 
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
|     - Seamless for DMIS (DMIS-NAP)
|     - ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
|     - (*ยกเลิก*) ระบบบริหารจัดการโรคธาลัสซีเมีย (*ย้ายไปรวมกับ ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด*)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24 พ.ย.2559 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
|     - Seamless for DMIS (DMIS-CKD)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#========================================================================
| เรียน ผู้ใช้งาน "ระบบตรวจสอบ USER ในระบบ DATA CENTER สปสช."
|
| ระบบ/โปรแกรม ที่สามารถออก user ให้ได้ มีดังนี้ :-
| 1. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)
| 2. National Clearing House (NCH)
|     2.1. ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงและขอเลขอนุมัติ (NHSO Client)
|     2.2. E-Claim (ทั้งหมด) / สามารถใช้เข้า ระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA) ได้
|     2.3. E-Claim (เฉพาะ - รายงานการเงิน)
|     2.4. E-Claim (เฉพาะ - Prior Authorize)
|     2.5. E-Claim (เฉพาะ - Cancer Payment Registry)
| 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
|     3.1. DMIS-HD (สิทธิ อปท.)
|     3.2. DMIS-CAPD (สิทธิ UC)
|     3.3. DMIS-KT (สิทธิ UC)
|     3.4. Seamless for DMIS (DMIS-CKD) 
| 4. ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ (NAP)
|     4.1. Seamless for DMIS (DMIS-NAP) 
| 5. ระบบสารสนเทศด้านยา สปสช.
|     5.1. ระบบฐานข้อมูล Drug Catalogue
|     5.2. โปรแกรมยาจิตเวช (*ยกเลิก*)
|     5.3. โปรแกรมยาต้านพิษ
|     5.4. โปรแกรมยา จ.2
|     5.5. โปรแกรมยา clopidogrel
| 6. ระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
| 7. ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม (OP/PP Individual Data) / สามารถใช้เข้า ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP) ได้
| 8. ระบบตรวจสอบเวชระเบียน
|     8.1. ระบบการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit)
|     8.2. ระบบอุทธรณ์ออนเว็ป (Audit Online)
|     8.3. ระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA)
| 9. ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
|     9.1. ระบบบริหารจัดการโรคธาลัสซีเมีย (*ย้ายไปรวมกับ ข้อ 9.2*)
|     9.2. ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
| 10. ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุน (E-Financial Tracking)
| *** สำหรับระบบอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ขอให้ติดต่อผู้รับผิดชอบ (PM) แต่ละเรื่องโดยตรง ****
|
| หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ นายณัฏฐธร มโนวร โทร.090 197 5145
| e-mail : cmi.oppp@hotmail.com
|
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| เรียน ผู้รับผิดชอบงาน บันทึกข้อมูล CPP
|
| ขณะนี้ มีข้อมูลคำร้องที่ส่งเข้ามารอดำเนินการอยู่จำนวนมาก...
|
| (1) กว่าครึ่ง เป็นคำร้องที่ไม่จำเป็นต้องส่งเข้ามา (โดยเฉพาะจาก รพ.สต.) ซึ่งผมได้แจ้งในที่ประชุมแล้ว
| และในโปรแกรมก็บอกไว้อย่างชัดเจนว่า รพ.สต. ที่มีบทบาท ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม (OP/PP Individual Data)
| สามารถใช้เข้าบันทึก ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP) ได้โดยไม่ต้องขอใหม่
| หากท่านจำ password ไม่ได้ ท่านสามารถคลิ๊ก | reset ด้วยตนเอง | เท่านั้น ระบบก็จะส่ง username/password ให้ท่านทาง e-mail
| แต่ท่านก็ยังส่งข้อมูลเข้ามา ทำให้คนอื่นที่จำเป็นต้องใช้งาน ก็ต้องรอการพิจารณานานขึ้น
|
| (2) บางท่านก็ส่งคำร้องเข้ามาซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง ก็ส่งผลให้ข้อมูลเข้ามาจำนวนมาก ทำให้ต้องรอการพิจารณานานขึ้นเช่นกัน
|
| ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ทำให้ต้องใช้เวลาดำเนินการอยู่พอสมควร อย่างไรก็ตามผมก็จะพยายามรีบดำเนินการให้โดยเร็วที่สุด..
| และต้องขออภัย ในความล่าช้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย
|
| ขอบคุณครับ...
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5 พ.ย.2558 : ปรับปรุงไฟล์เอกสารแนะนำการใช้งานระบบฯ update วันที่ 4 พ.ย.2558
| สามารถ download ได้ที่
| >>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/DC_USER_20151104.pdf
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.:: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ::.
อาคารสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ชั้น 2 เลขที่ 6 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5328 5355     โทรสาร 0 5328 5364
webmaster by ณัฏฐธร มโนวร