การบริหารจัดการงบ OP&PP Individual Data ปีงบประมาณ 2557-2558
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

v_bn55
 • OP/PP 56 สปสช.
 • สพค. (สป.สธ.)
 • e-Claim สปสช.
 • Claim ผู้พิการ
 • รายงานงบลงทุน
 • แพทย์แผนไทย
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • ระบบยา สปสช.
 • ยาต้านพิษ
 • Data Center
 • NHSO Budget
 
 
MIS & CHART
ร้อยละของผลการตรวจสอบคุณภาพแฟ้มข้อมูล OP แยกรายจังหวัด
Chart.
ปริมาณข้อมูลคุณภาพ OP แยกรายจังหวัด
OP
เชียงใหม่
4,323,076
168,240
3,818,497
3,376,962
168,240
2,226,808
ลำพูน
1,190,597
51,232
1,077,689
953,064
51,232
599,464
ลำปาง
1,915,458
57,940
1,744,673
1,543,187
57,940
977,062
แพร่
1,050,058
18,527
945,351
986,784
18,527
741,590
น่าน
1,119,157
21,652
985,625
1,087,885
21,652
792,079
พะเยา
1,135,697
47,259
1,049,026
1,042,091
47,259
764,278
เชียงราย
2,751,702
237,757
2,398,536
2,565,960
237,757
1,682,817
แม่ฮ่องสอน
527,982
44,672
434,070
624,952
44,672
344,162
สรุปคะแนน OP/PP Performance ปี 2557 (งวด 1/57+2/57)
Chart.
Chart.
-------------------------------------------------------------------------------------------
OP/PP REPORT
รายงานข้อมูล OP/PP
   •  รายงานการประมวลผลข้อมูล (Point) ปี 2557 (เพิ่มข้อมูลไตรมาส 4)
       version 1.0.1 build.2014.08.20
...(4286) 
   •  รายงาน สรุปคะแนน OP/PP Performance ปี 2557 (เพิ่มข้อมูลงวด 2)
       version 1.0.1 build.2014.08.25
...(1499) 
  ---------------------------------------------------------------------------------- 
   •  [IT-CMI] รายงานการให้-รับบริการผู้ป่วยนอก (OP Service) ปี 2556...(238) 
  ---------------------------------------------------------------------------------- 
ANNOUNCEMENT
ประกาศ
แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูล OP/PP Individual data ปี 2558
ประกาศโดย ธนะศักดิ์ เมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 20:56:28 น.
ประกาศ แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual data) ปี 2558

สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ (สปสช.) โดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
ขอประกาศแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอก การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual data) ปีงบประมาณ 2558 มีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
ข้อมูลบริการตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 กำหนดให้หน่วยบริการที่จะส่งข้อมูลให้ สปสช. ใช้โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลเป็น 2 กรณี ดังนี้
1.1 ใช้โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 21 แฟ้ม สำหรับข้อมูลการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 (ส่งข้อมูลภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557)
1.2 ใช้โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม สำหรับข้อมูลการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (ส่งข้อมูลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558)

2. ช่องทางการส่งข้อมูล
2.1 หน่วยบริการที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำ เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) หรือโรงพยาบาลส่งเสริม -สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้งของรัฐ และของเอกชน ให้ส่งข้อมูลไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และให้ สสจ. จัดส่งข้อมูลให้กับ สปสช. ผ่านทางเว็บไซต์ http://op.nhso.go.th/op
2.2 หน่วยบริการประจำ และ หน่วยบริการส่งต่อ เช่น โรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ที่มีฐานะเป็นหน่วยบริการประจำ ให้ส่งข้อมูล โดยตรง ผ่านทางเว็บไซต์ http://op.nhso.go.th/op

3. วันที่รับข้อมูล
3.1 ข้อมูลการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (ใช้โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) เปิดรับข้อมูลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานฯ

>> OP-PP_2558_public_25102557.pdf

>> รายละเอียดเพิ่มเติม...

หัวข้อประกาศก่อนหน้านี้...
   •   การรับส่งข้อมูล OP/PP Individual ที่ให้บริการระหว่างวันที่ 1 ก.ค.57 ถึง 30 ก.ย.57(130)
   •  
แนวทางการจัดสรรงบ OP/PP Individual 2557...(146)
> อ่านต่อ   
--------------------------------------------------------------------
DOWNLOAD
ดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร
   •  18/08/57 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ OP&PP Individual Data ปี 2557 เขต 1 เชียงใหม่...(307)  
   •  18/08/57 ไฟล์ PowerPoint แนวทาง OP/PP Individual Data ปี 2557...(196)  
> อ่านต่อ   
--------------------------------------------------------------------
BUDGET REPORT
รายงานการโอนเงิน
   •  29/09/57 วันที่โอน 26 ก.ย.2557 : จัดสรร OP/PP Performance งวดที่ 2/2557...(422) 
   •  29/09/57 วันที่โอน 26 ก.ย.2557 : จัดสรรตามผลงานการให้บริการ (Point) งวดที่ 4/2557...(269) 
   •  01/09/57 วันที่โอน 26 ส.ค.2557 : จัดสรรตามผลงานการให้บริการ (Point) งวดที่ 3/2557...(383)
   •  25/08/57 วันที่โอน 25 ส.ค.2557 : งบสนับสนุนและส่งเสริมฯ ปี 2557 งวดที่ 1 (สสจ.แพร่)...(188)
   •  25/08/57 วันที่โอน 25 ส.ค.2557 : งบสนับสนุนและส่งเสริมฯ ปี 2557 งวดที่ 1 (สสจ.พะเยา)...(144)
   •  25/08/57 วันที่โอน 25 ส.ค.2557 : งบสนับสนุนและส่งเสริมฯ ปี 2557 งวดที่ 1 (สสจ.เชียงราย) ...(171)
   •  18/08/57 วันที่โอน 27 มิ.ย.2557 : จัดสรรตามผลงานการให้บริการ (Point) งวดที่ 1/2557, 2/2557...(248)
   •  18/08/57 วันที่โอน 20 มิ.ย.2557 : จัดสรร OP/PP Performance งวดที่ 1/2557...(332)
> อ่านต่อ   
--------------------------------------------------------------------
   •  รายงานการโอนเงิน (NHSO Budget) <<<
   •  ส่งออกข้อมูลการโอนเงินเป็นไฟล์ Microsoft Excel
       ระบุรหัสหน่วยบริการ 5 หลัก
--------------------------------------------------------------------
WEBBOARD
เว็ปบอร์ด
     23/08/57 [คำถามจกาเว็ปบอร์ด op/pp] การส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เดือน ก.ค.57 (162/1)
--------------------------------------------------------------------
      กระทู้ใหม่ กระทู้เก่า ตอบล่าสุด | อ่านต่อ | ตั้งใหม่
--------------------------------------------------------------------
  Contact Us.  

.:: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ::.
อาคารสำนักงานไปรษณีย์เขต ๕ ชั้น ๒ เลขที่ ๖ ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๘ ๕๓๕๕     โทรสาร ๐ ๕๓๒๘ ๕๓๖๔
webmaster by ณัฏฐธร มโนวร